Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА BORA-SHOP.COM

Внимание!Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уебсайт.
Тези условия обвързват всички потребители.Ако използвате сайта BORA-SHOP.COM
 се счита, че сте съгласни и приемате тези условия като се задължавате да ги спазвате.
В случай, че не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този уебсайт.

 

I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.Предмет

Настоящите Общи условия за ползване за предназначени за регулиране на отношенията между"МАРТИНЕЛЛИ  2003 "ЕОД (наричан по-долу оператор) от една страна и посетителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн BORA-SHOP.COM  (наричан по-долу сайт). 
С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на BORA-SHOP.COM (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.


2.Данни за " МАРТИНЕЛЛИ 2003 ЕООД

Съгласно Закона за защита на потребителя и Закона за електронна търговия предоставяме свободно следната информация.

Наименование на Оператора:  МАРТИНЕЛЛИ 2003 ЕООД

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ''НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ "1

Данни за кореспонденция:

Адрес – гр. София, УЛ ' Найден Георгиев 1

Адрес на електронна поща:  mario_mkl@yahoo.com

Вписване в публични регистри:

Търговски регистър: ЕИK 131057694

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 915 35 15, факс: (02) 915 35 25, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

Комисия за защита на потребителите – aдрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg.


3.Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

"Сайт" - интернет ресурс достъпен чрез своя унифициран адрес  BORA-SHOP.COM съдържащ файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

"Оператор" - "Mартинелли 2003 "ЕООД се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 4 от Закона за защита на потребителите, като при публикуването на Стока/Услуга и приемането на поръчките на Посетителите (при сключването на Договорите за продажба) действа изцяло от името и за сметка на Доставчиците.

"Доставчик" - физическо или юридическо лице, което предоставя стоката/услугата, публикувана на Сайта което в рамките на своята търговска или професионална дейност сключва договор за продажба от разстояние с потребител по силата на
чл. 48 ал 2 от Закона за защита на потребителя .

"Стока/Услуга" - конкретна стока или услуга публикувана на Сайта, предмет на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал 1 от Закона за защита на потребителя.

"Поръчка" - Заявление от страна на посетител чрез използване на техническият ресурс на сайта за закупуване на Стока/Услуга от Доставчик.
 

4.Промени в Общите условия

Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.


5.Информация от посетителите

 BORA-SHOP.COM не желае да получава конфиденциална или защитена информация от посетителите.Всяка информация която посетител по желание е изпратил до BORA-SHOP.COM се счита за неповерителна и непредставляваща предмет на права.
Личната информация която потребител по-собствено желание изпрати към сайта с цел поръчката на Стока/Услуга е под закрила на Закона за защита на личните данни.

6.Поверителност на данните

Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказатело-процесуалния кодекс и др.).

 

II. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА  BORA-SHOP.COM


7.Характеристики на услугите

Сайтът е онлайн платформа за промотиране на Стоки/Услуги, предоставяни от Доставчици на Посетителите на Сайта посредством публикуване на оферти.На посетителите на Сайта се дава възможност да се запознаят със Стоките/Услугите и използвайки техническият ресурс на Сайта да направят Поръчка.


8.Цени на услугите

Услугите предлагани на Посетителите посредством Сайта са безплатни за тях.
Потребителите заплащат единствено цената на закупените Стоки/Услуги и таксите за доставка.
 BORA-SHOP.COM има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите.При допуснати технически грешки при публикуване на цените  BORA-SHOP.COM има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя.

9.Поръчка

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници.
При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите Стоката/Услугата, която купувате и цената и без включена цена за доставка.
Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Цената за доставка се определя при потвърждаване на поръчката в зависимост от мястото на доставка по тарифа на куриерската фирма.


10.Проблеми при изпълнение на поръчката

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
- Липса на телефон за контакт с потребителя.
- Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
- Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка.
Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.
 

III. ОТГОВОРНОСТИ

Всяка поръчка от страна на посетител на  BORA-SHOP.COM има силата на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал 1 от Закона за защита на потребителя между двете страни , като извършването на самата заявка има силата на волеизявление от страна на Клиента за сключването на договора.

11.Ограничение на отговорността

Операторът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта.
Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга.
Нашия сайт предлага продуктите с действителните им цветове. Ако имате проблеми с точното им изображение променете настройките на монитора си. Ние не носим отговорност ако вашият монитор не изобразява точните цветове.
Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

12.Права и отговорности на страните

Предвид ползването на Сайта Потребителят се съгласява: 
- да предостави вярна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за регистрация или формата за поръчка без регистрация
- при нужда да променя тази информация с оглед на нейната вярност
- да предприема всички мерки за опазване на паролата си
- да не подава фиктивни или невалидни заявки
- да заплати заявената от него Стока/Услуга при доставянето и, включително транспортните разходи
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора,
които не е оправомощен да представлява

Предвид ползването на Сайта Потребителят има право:
- на достъп до своята поръчка.Всяка поръчка се потвърждава в телефонен разговор на посоченият от Клиента номер за връзка.
- да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й.
За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

 

IV.ДРУГИ УДЛОВИЯ

Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.

Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила за всички Потребители на 03.02.2012 г.